Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Πίσω στα άρθρα

Διαγωνισμός Λογότυπου για τα 40 χρόνια Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα

Το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (ΜΜΑ), που λειτουργεί υπό τη διοικητική ευθύνη του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας (ΙΜΜΑ), στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του (1982-2022) προκηρύσσει Διαγωνισμό με θέμα τη σχεδίαση ενός σύγχρονου, πρωτότυπου, αλλά και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικού λογότυπου για τα 40 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Δικαίωμα συμμετοχής
Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές/-τριες και επαγγελματίες, όπως μέλη της φοιτητικής κοινότητας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σπουδαστές/-στριες ιδιωτικών σχολών γραφιστικής και σχεδιασμού, αλλά και ιδιώτες που ασχολούνται είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με τον σχεδιασμό λογοτύπων.

Όροι και Προδιαγραφές

 1. Γενικά χαρακτηριστικά
  • Ο λογότυπος πρέπει να παραπέμπει οπτικά στο ΜΜΑ, τον ρόλο και την αποστολή του και να είναι προσωπικό, πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα του/της συμμετέχοντος/-ουσας δημιουργού του, όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25Α/1993), να μην αποτελεί δηλαδή προϊόν απομίμησης ή αντιγραφής πνευματικού έργου τρίτου ούτε να είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με διακριτικό γνώριμα τρίτου.
  • Ο/Η δημιουργός απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει υλικό το οποίο δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του/της.
  • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των παραπάνω, ο/η συμμετέχων/-ουσα θα αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό. Στην περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης (μετά την απονομή του βραβείου) η συμμετοχή ακυρώνεται, το βραβείο επιστρέφεται και ο/η βραβευθείς/-θείσα φέρει κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις τρίτου.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Ο λογότυπος θα πρέπει να δημιουργηθεί σε γραμμική μορφή (vector).
  • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει την έγχρωμη (CMYK και PΑΝΤΟΝΕ), όπως και την ασπρόμαυρη εκδοχή του λογοτύπου, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε σκούρο ή ανοιχτόχρωμο φόντο.
  • Στις προτάσεις που θα υποβληθούν ο λογότυπος θα πρέπει να αποσταλεί σε αρχείο διανυσματικής μορφής (eps), καθώς και σε υψηλής ανάλυσης jpeg και pdf.
  • Θα πρέπει να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε υλικό και μέσο (συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, εφημερίδων, ταινιών, πινακίδων, σημαιών, συσκευασιών κ.λπ.).
  • Ο λογότυπος θα πρέπει να δημιουργηθεί μόνον με τη χρήση γραμματοσειρών (fonts) και λοιπών στοιχείων που είναι ελεύθερα προς χρήση.

3. Ειδικοί όροι

  • Με τη βράβευση ο/η δημιουργός του πρώτου βραβείου εκχωρεί και μεταβιβάζει αυτοδικαίως  στο ΙΜΜΑ τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (περιουσιακό δικαίωμα) που έχει στο έργο του, για όλη τη διάρκεια ισχύος τους.
  • Ο/Η δημιουργός διατηρεί το ηθικό δικαίωμα επί του έργου του και το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει τον λογότυπο στο επαγγελματικό πορτφόλιό του.
  • Το ΙΜΜΑ θα δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον βραβευθέντα λογότυπο μαζί με το όνομα του/της νικητή/-τριας δημιουργού.
  • Ο λογότυπος που θα βραβευτεί, θα αξιοποιείται εμπορικά και θα χρησιμοποιείται κατά ελεύθερη χρήση του ΙΜΜΑ, ενδεικτικά: σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Μουσείου, εκδόσεις, επιστολόχαρτα και άλλα έντυπα, καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Το ΙΜΜΑ διατηρεί το δικαίωμα μη βράβευσης νικητήριου λογότυπου σε περίπτωση που καμία συμμετοχή δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.
  • Το ΙΜΜΑ δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στις συμμετοχές που δεν θα βραβευτούν, τα δικαιώματα των οποίων εξακολουθούν και ανήκουν στους/στις δημιουργούς τους.

4. Υποβολή

  • Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές στο email kemit.admin@imma.edu.gr με θέμα: «Διαγωνισμός Λογοτύπου για τα 40 χρόνια Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα».
  • Οι συμμετέχοντες/-ουσες διαγωνιζόμενοι/-ες δικαιούνται να υποβάλουν μέχρι 3 προτάσεις.
  • Με την υποβολή της κάθε πρότασης ο/η διαγωνιζόμενος/-η θα λαμβάνει ηλεκτρονική βεβαίωση παραλαβής εντός τριών εργάσιμων ημερών.
  • Κάθε διαγωνιζόμενος/-η θα πρέπει να υποβάλει την πρότασή του/της σε ηλεκτρονική μορφή. Στη συμμετοχή θα πρέπει να αναγράφονται το Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο και E-mail επικοινωνίας, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό (έως 300 λέξεις).
  • Κάθε υποβολή θα πρέπει να συνοδεύεται από μία μικρή περιγραφή (έως 150 λέξεις) του λογότυπου.
  • Εάν ο λογότυπος εμπεριέχει κείμενο, η υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά αρχεία του λογότυπου, ένα σε ελληνική και ένα σε αγγλική εκδοχή. 
  • Κάθε υποβολή για να θεωρηθεί έγκυρη, θα πρέπει να πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του όρου 2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής είναι η 4η Μαρτίου 2022.

5. Διαδικασία Αξιολόγησης – Αποτελέσματα

Η επιτροπή αξιολόγησης των συμμετοχών του διαγωνισμού συγκροτείται από το ΜΜΑ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής, η επιτροπή θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει όλες τις συμμετοχές και να επιλέξει τον/την νικητή/-τρια του διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και στη σελίδα του Μουσείου στο facebook έως τις 18 Μαρτίου 2022 και οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν με e-mail.

6. Κριτήρια Αξιολόγησης

Ο λογότυπος πρέπει:

  • Να διακρίνεται για την καλλιτεχνική, σχεδιαστική και τεχνική αρτιότητα και πρωτοτυπία του.
  • Να είναι ευδιάκριτο, λιτό και να απομνημονεύεται εύκολα από το κοινό.
  • Να είναι δυνατή η αποτύπωσή του σε οποιοδήποτε οπτικό μέσο.

7. Έπαθλο νικητή/-τριας

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 500€ το οποίο θα καταβληθεί στον/στην νικητή/-τρια του διαγωνισμού με την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

8. Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στο e-mail: kemit.admin@imma.edu.gr

Η υποβολή συμμετοχής συνιστά χωρίς επιφύλαξη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του/της συμμετέχοντος/-ουσας.

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta | Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου