Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 9:00-14:00 | Τετάρτη: 9:00-20:00 | Σάββατο: 10:00-14:00

Πίσω στα άρθρα

Προκήρυξη Χρηματικού Βραβείου

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις του από 26 Ιανουαρίου 1999 διατάγματος περί συστάσεως Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» (Αρ. Φύλλου 36) 
  2. Την υπ. αριθμό 191 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με θέμα τη χορήγηση χρηματικού βραβείου «ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Τη χορήγηση χρηματικού βραβείου «ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ» με σκοπό την καταγραφή, μεταγραφή, μετάφραση και ιστορική μελέτη του επιχειρηματικού αρχείου της οικογένειας Βεζύρογλου, το οποίο αποτελεί πηγή για την οικονομική ιστορία του Μακεδονικού και του Μικρασιατικού χώρου των αρχών του 20ου αιώνα, σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές εγγεγραμμένους στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ με απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να γνωρίζουν Οθωμανική Παλαιογραφία, στοιχείο απαραίτητο για την ολοκληρωμένη μελέτη του ως άνω αρχείου. Αντίγραφο του αρχείου αυτού έχει κατατεθεί στο Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του ΙΜΜΑ. 

Το ύψος του χρηματικού βραβείου για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζεται συνολικά στο ποσό των 2.500€ και θα καταβληθεί σε δέκα δόσεις. Η διάρκεια των εργασιών για την επεξεργασία του επιχειρηματικού αρχείου της οικογένειας Βεζύρογλου ορίζεται σε 10 μήνες. Η πρώτη καταβολή θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2023 και η τελευταία στις 30 Αυγούστου 2024. Οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι τις 30 Ιουλίου 2024 και να παραδώσουν στο ΙΜΜΑ το Έργο ολοκληρωμένο και σε τελική μορφή (ψηφιακή) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2024. Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποχωρήσουν από το Έργο πριν την ολοκλήρωσή του, οφείλουν να επιστρέψουν το ποσό που θα έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής τους. 

Υπεύθυνος για την εποπτεία και αξιολόγηση των επιμέρους εργασιών των δύο φοιτητών ορίζεται ο κ. Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης, Αναπληρωτής καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., ο οποίος θα πιστοποιεί τη μηνιαία πρόοδο του έργου τους. 

Προξένου Κορομηλά 23, 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-229 778, 2310-233 108, fax: 2310-233 108, www.imma.edu.gr email: info@imma.edu.gr 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο info@imma.edu.gr έως τις 30 Οκτωβρίου 2023, αίτηση που θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Αποδεικτικό Ταυτοπροσωπίας (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο) Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

Βεβαίωση εγγραφής στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα» του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του ΑΠΘ 

Βεβαίωση γνώσεων Οθωμανικής Παλαιογραφίας 

Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ 

Κριτήριο επιλογής μεταξύ περισσοτέρων υποψήφιων φοιτητών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγεγραμμένοι στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, με γνώση Οθωμανικής Παλαιογραφίας) ορίζεται ο βαθμός πτυχίου. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Νικόλαος Κ. Μαργαρόπουλος

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα  © 2020 beta | Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου